Organizácia výletov, exkurzií

Organizácia výletov, exkurzií

Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť predprimárneho vzdelávania  a výchovy a ktoré vyžadujú zvýšený dozor, zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

  • na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
  • na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
  • pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
  • v škole v prírode je počet detí určený nasledovne: s každou triedou materskej školy s počtom najviac 22 detí sa vysielajú do školy v prírode štyria pedagogickí zamestnanci,
  • na výletoch alebo exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí:

20 vo veku od troch do štyroch rokov

21 vo veku od štyroch do päť rokov

22 vo veku od päť do šesť rokov

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce materskej školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec (triedna učiteľka danej triedy) poverený zástupkyňou ZŠ s MŠ pre MŠ organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie vrátene poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.

Zákonní zástupcovia detí svoj súhlas s uskutočnením výletu alebo exkurzie potvrdia na tlačive svojím podpisom.

V súlade s § 28 ods. 17 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zemena doplnení niektorých zákonov, je možné a prípustné organizovať výlet okrem informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa len po dohode so zriaďovateľom.

Výlet sa môže uskutočniť len po schválení písomnej informácie – plánu organizačného, materiálno-technického a personálneho zabezpečia výletu, tento plán schvaľuje riaditeľka ZŠ s MŠ  PhDr. Miroslava Rojková. Nevyhnutnou podmienkou schválenia organizačného, materiálno-technického a personálneho zabezpečia výletu je aj preukázanie zabezpečenia teplého obeda pre deti. Na výlete sa môžu zúčastniť len deti, ktorých zdravotný stav zodpovedá podmienkam a programu výletu.

Pred uskutočnením výletu je poverený pedagogický zamestnanec (triedna učiteľka danej triedy) povinný oboznámiť všetkých účastníkov výletu s programom, organizačnými opatreniami, povinný je informovať aj o prípadných požiadavkách na oblečenie alebo obuv a ostatnú výstroj (pršiplášte, náhradné oblečenie, plavky atď.). Všetky dospelé osoby zúčastnené na výlete, a tiež deti, musia byť poučené o bezpečnosti a ochrane zdravia. Písomný záznam o tomto poučení, ktorý vyhotoví poverený pedagogický zamestnanec, musia dospelé osoby potvrdiť svojim podpisom.

Finančné náklady spojené s výletom sa kryjú z finančných prostriedkov získaných od rodičov.

Exkurzia sa realizuje sa ako súčasť dopoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti a trvá maximálne 1-2 hodiny. Je to organizačná forma, ktorá sa realizuje v mimoškolskom prostredí, pričom má priamy vzťah s obsahom výchovy a vzdelávania.

Pred samotnou realizáciou exkurzie je potrebné veľmi dobre premyslieť jej cieľ a obsah. Miesto, kde sa exkurzia uskutoční, musí pedagogický zamestnanec organizujúci exkurziu dobre poznať a musí sa ubezpečiť o tom, že exkurzia bude mať výchovno-vzdelávací a najmä rozvíjajúci vplyv na rozvoj osobnosti detí. Dôležité je spracovať časový plán realizácie exkurzie a jej priebeh.

Počas realizácie exkurzie, v závislosti od pripraveného programu, má hlavnú rolu pedagogický zamestnanec, alebo sprievodca. Obsah exkurzie, ako aj použité metódy, musia vždy zodpovedať rozvojovým možnostiam a schopnostiam detí. Výklad, ktorý je nevyhnutnou súčasťou exkurzie, nesmie byť dlhý, náročný na úroveň vnímania a úroveň a rozsah poznatkov, návykov, zručností a postojov detí. Počas exkurzie sa majú využívať predovšetkým interaktívne výchovno-vzdelávacie metódy podporujúce zážitkové učenie detí.

O realizácii exkurzii sú pedagogickí zamestnanci povinní informovať riaditeľa ZŠ s MŠ. Exkurziu, podobne ako výlet,  v materskej škole možno organizovať len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. V prípade, že nie všetci rodičia detí budú súhlasiť s účasťou svojich detí na exkurzii, materská škola zabezpečí náhradný program a primeraný dozor nad ich bezpečnosťou.

Materská škola v súlade s § 9 ods. 4 písm. j) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vedie dokumentáciu spojenú s organizovaním výletov a exkurzií.