Práva a povinnosti rodičov

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje predprimárnu výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorá zodpovedá spôsobilostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.
 • oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom.
 • žiadať, aby sa v rámci predprimárnej výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali informácie a poznatky v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • zúčastňovať sa predprimárnej výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy orgánov školskej samosprávy

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa adekvátne podmienky na predprimárnu výchovu a vzdelávanie v materskej škole
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 • informovať materskú školu o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa.
 • dbať o to, aby dieťa dochádzalo do materskej školy pravidelne a včas oznamovať dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní

 

Výkon práv a povinností ustanovených v tomto školskom poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.

Dieťa alebo jeho zákonný zástupca nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihované za to, že podá na iné dieťa, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

Dieťa alebo jeho zákonný zástupca, ktorý sa domnieva, že práva alebo právom chránené záujmy jeho dieťaťa boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu.( zákon č. 48/2002 Z .z. o pobyte cudzincov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zemne a doplnení).

 Materská škola nesmie dieťa postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto školského poriadku.