Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím

 

Materské školy sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:

  • prihliadať na základné fyziologické potreby detí,
  • vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologických javov,
  • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
  • poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,
  • viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovy a vzdelávania alebo pri ďalších činnostiach organizovaných materskou školou.