zápis do MŠ

Zápis a prijatie detí do materskej školy

 

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni  ZŠ s MŠ pre materskú školu v Drahovciach spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca zástupkyni ZŠ s MŠ pre materskú školu v Drahovciach do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca zástupkyni ZŠ s MŠ pre materskú školu v Drahovciach spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu po dohode s riaditeľkou ZŠ s MŠ a zriaďovateľom na budove materskej školy a na inom verejne dostupnom mieste. Spolu s miestom a termínom budú zverejnené aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Podávanie žiadostí o prijatie do materskej školy prebieha od 15. februára do 15. marca príslušného kalendárneho roka. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí zástupkyňa ZŠ s MŠ pre materskú školu a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní na viditeľnom mieste.

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Drahovciach na základe žiadosti zákonného zástupcu vydá písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy. Pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa ako aj o určení formy výchovy a vzdelávania (celodenná, poldenná) riaditeľka ZŠ s MŠ v Drahovciach dôsledne preskúma všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na jej rozhodnutie. Spolu s rozhodnutím zákonný zástupca dieťaťa podpíše aj upovedomenie o tom, že je bezodkladne povinný informovať materskú školu o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa. V prípade, že tak neurobí a riaditeľka ZŠ s MŠ v Drahovciach po nástupe dieťaťa do materskej školy zistí okolnosti ovplyvňujúce výchovu a vzdelávanie, pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania, prípadne či pristúpi, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania      a výchovy z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka ZŠ s MŠ v Drahovciach na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

Prijatiu zdravého dieťaťa alebo dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  môže predchádzať adaptačný/diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča so zástupkyňou ZŠ s MŠ pre materskú školu. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej spôsobilosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka ZŠ s MŠ po konzultácii so zástupkyňou riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu a po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky. Adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole nesmie byť dlhší ako tri mesiace, diagnostický pobyt trvá najviac jeden rok.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka zástupkyňa ZŠ s MŠ pre materskú školu, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže zástupkyňa ZŠ s MŠ pre materskú školu preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade (preradenie počas školského roka) oznámi dôvod a termín preradenia zástupkyňa ZŠ s MŠ pre materskú školu osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci zástupkyni ZŠ s MŠ pre materskú školu a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried.

Najvyšší počet detí v triedach MŠ Drahovce(v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež)

  • 20 v triede pre 3 – 4 ročné deti
  • 19 v triede pre 4 – 5 ročné deti
  • 22 v triede pre 5 – 6 ročné deti

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí  v triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo tri učiteľky.

V triede, kde sú zaradené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti od dvoch do štyroch rokov môže pôsobiť aj asistent učiteľa. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve deti.

O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka ZŠ s MŠ v Drahovciach písomne informuje zriaďovateľa.