Zameranie a ciele Materskej školy

Zameranie Materskej školy

Materská škola uplatňuje v predprimárnom vzdelávaní a výchove princípy tvorivo-humanistickej výchovy. Koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy zdôrazňuje vývinovú spontánnosť vo výchove, vnútornú motiváciu pri sebarealizácii dieťaťa, akceptáciu a slobodu.

Pedagogickým princípom tvorivo-humanistickej výchovy je vytváranie pozitívnej socioemocinálnej klímy, nedirektívna výučba, postupy a stratégie interpersonálneho porozumenia, zdôrazňuje sa emočný aspekt pri výchove a vzdelávaní dieťaťa, orientácia k problému, vnútorná individuálna motivácia a akceptácia dieťaťa. Stredobodom výchovy a vzdelávania v tvorivo-humanistickej výchove je samotné dieťa, ktoré je ovplyvňované rôznymi faktormi, výchovou, vzdelávaním, učiteľkou, vonkajším prostredím.

V súlade s koncepciou tvorivo-humanistickej výchovy našim prvoradým cieľom je rozvíjať emocionálnu stránku osobnosti dieťaťa, motivovať deti k sebarozvíjaniu a umožniť im získať základy divergentného myslenia, základy používania fantázie, obrazotvornosti, imaginácie.

Model tvorivo-humanistickej výchovy nám umožňuje v prostredí materskej školy udržiavať tvorivú klímu, v ktorej prebieha proces výchovy a vzdelávania. Našou snahou je aplikovať do utvárania tejto klímy princípy, ktoré sme upravili podľa E. P. Torrance (1962):

 • do procesu výučby plánovať a v priebehu denných činností uskutočňovať aktivity, v ktorých budú deti získavať poznatky samostatným hľadaním, skúmaním, experimentovaním,
 • motivovať deti k tvorivým prejavom a podporovať ich nezvyčajné nápady a odpovede,
 • zohľadňovať individuálne rozdiely a podporovať vlastný spôsob získavania poznatkov, pre dieťa najprijateľnejší,
 • podporovať deti k získavaniu poznatkov z rôznych zdrojov,
 • učiť sa vzájomne sa počúvať, rešpektovať a akceptovať,
 • vytvárať priestor pre diskutovanie,
 • motivovať deti k poznávaniu a riešeniu problémov, provokovať myslenie,
 • rozvíjať spontánnosť, myšlienkovú slobodu a hravosť a zároveň ju vyvažovať disciplinovanosťou a zodpovednosťou.

V súlade s tvorivo-humanistickou koncepciou výchovy a vzdelávania sa orientujeme aj na environmentálnu oblasť, ktorá svojim zameraním korešponduje s cieľmi tvorivo-humanistickej výchovy, pretože hlavnú pozornosť sústreďuje na rozvíjanie základných funkcií osobnosti jedinca, ktoré môžu výrazne ovplyvniť celý hodnotový systém dieťaťa, jeho poznatky, sociálne, emocionálne a komunikatívne kompetencie. Formou zážitkového učenia sa, skúmaním, bádaním, experimentovaním a objavovaním sa deti budú zoznamovať so základnými princípmi ekológie, budú získavať zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, lásku a úctu k okolitej prírode a svetu, nadobudnú skúsenosti s  nevyhnutnosťou symbiózy medzi človekom a prírodou. Výsledkom našich snažení by malo byť dieťa, ktoré si uvedomuje potrebu prírodu poznať a chrániť.

Je pre nás dôležité naučiť deti vnímať a vidieť krásu okolo seba. Nejde len o prírodu, životné prostredie, ale aj o svoje zdravie a vzťahy medzi deťmi, ľuďmi a krajinami. Citlivejší prístup k svetu a vnímavosť ku krásam okolo seba docielime len tak, že naučíme už malé dieťa vážiť si aj najmenší prejav života, stebielko trávy, sedmokrásku na lúke, či mravčeka na chodníku, dáme mu základ toho, aby v neskoršom období dokázalo konať múdro a citlivo v prospech celého sveta. Potvrdzujú to aj slová slávneho fyzika A. Einsteina: „Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje - ak ich dokážeme vidieť“.

Ciele Materskej  školy

Cieľom predprimárneho vzdelávania je:

 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou,
 • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
 • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď.).

 

    Ciele výchovy a vzdelávania Školského vzdelávacieho programu Materskej školy v Drahovciach KUK DO SVETA

 • rozvíjať poznávacie funkcie detí tak, aby postupne nadobudli samostatnosť pri poznávaní a myslení a boli spôsobilé organizovať svoju činnosť, programovať svoje myšlienkové postupy, riešiť problémy
 • rozvíjať emocionálnu stránku osobnosti dieťaťa - city, prežívanie, emócie
 • vzbudzovať, udržiavať a usmerňovať aktivitu a motiváciu dieťaťa po poznaní
 • motivovať deti k sebarozvíjaniu cez sebapoznávanie, sebahodnotenie a sebaovládanie
 • naučiť dieťa žiť s druhými deťmi, dospelými, komunikovať s nimi a vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy
 • rozvíjať základy divergentného myslenia – základy fantázie, obrazotvornosti a imaginácie
 • naučiť deti orientovať sa v hodnotách, posudzovať ich a správne voliť
 • zabezpečiť priaznivú sociálno-emocionálnu klímu v materskej škole a vytvárať podmienky pre tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu sa
 • vytvárať nové vzorce správania sa detí vo vzťahu k životnému prostrediu
 • poskytnúť každému dieťaťu možnosť získavať poznatky, spôsobilosti, hodnoty a postoje potrebné k ochrane životného prostredia
 • oboznamovať deti s podstatou ekologických zákonitostí
 • rozvíjať estetické cítenie a formovať humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia
 • v kognitívnej oblasti získavať primerané poznatky o ochrane prírody, nadobudnúť základnú potrebu ekologicky konať, spoznávať prírodu a jej význam
 • v sociálno-emocionálnej oblasti rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, vnímať krásy prírody, vyjadriť svoje city k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie
 • v perceptuálno-motorickej oblasti rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické spôsobilosti potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia