dochádzka detí do materskej školy

Dochádzka detí do materskej školy

 

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Dieťa osobne odovzdá učiteľke v triede. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne zákonný zástupca so zástupkyňou riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu  po dohode s riaditeľkou ZŠ s MŠ.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí (napr. neobmedzil pobyt detí vonku a pod.).

Na základe § 24, ods. 9 zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže pedagogický zamestnanec prevzatie dieťaťa odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. V prípade, že je dieťa podozrivé z ochorenia, môže takéto dieťa prijať iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom, o čom rodič predloží písomné vyjadrenie lekára. Toto opatrenie má nesmierny význam v prevencii výskytu a šírenia prenosných ochorení v kolektíve detí.

Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor nad ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a telefonicky informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Dozor nad dieťaťom zabezpečí druhý pedagogický zamestnanec, v prípade neprítomnosti, pani školníčka Jana Karabová.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako desať rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca dieťaťa deň vopred (osobne, zapísaním do zošita alebo telefonicky), najneskôr do 14.00 hod. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku a v prvý deň neprítomnosti dieťaťa, si môže obed osobne prevziať v kuchyni.

Povinnosťou zákonného zástupcu je dbať o to, aby dieťa dochádzalo do materskej školy pravidelne a včas oznamovať dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole osobne alebo telefonicky bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

Neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch môže materská škola vyžadovať lekárske. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako sedem po sebe nasledujúcich dní, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

Ak neprítomnosť dieťaťa trvá dlhšie ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní z rodinných dôvodov, oznámi zákonný zástupca dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.