Niečo zo školského poriadku

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle Ústavy SR, Charty ľudských práv, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a Pracovného poriadku pre zamestnancov ZŠ s MŠ v Drahovciach vydanom štatutárnym zástupcom, riaditeľkou ZŠ s MŠ v Drahovciach, s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy

 

Školský poriadok upravuje:

I časť:      Všeobecné ustanovenia

II časť:    Článok 1: Práva a povinnosti detí materskej školy

Článok 2: Práva a povinnosti ich zákonných zástupcov

Článok 3: Pravidlá vzájomných vzťahov pedagogických a ďalších zamestnancov materskej školy

Článok 4: Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Článok 5: Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím

Článok 6: Podmienky pre nakladanie so zvereným majetkom, ktorý škola spravuje

III časť:   Záverečné ustanovenia

 

SKOLSKY PORIADOK - revidovaný 28.8.2018.doc (324096)