Zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY NA školský rok 2020/2021

 

 

Prijímanie detí do MŠ

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa do materskej školy prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok, pričom miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

Podávania žiadosti o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2019/2020 sa upravuje na  termín od 30. apríla do 31. mája, nakoľko sa zmenil termín konania zápisu detí do základnej školy  na čas od 1. apríla do 30. apríla.

 

Termín zápisu do základnej školy: upresníme v najbližších mesiacoch

Termín prijímania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy:

upresníme v najbližších mesiacoch

 

Prosíme Vás o dodržanie času a termínu odovzdania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si rodič (zákonný zástupca dieťaťa) môže vyzdvihnúť v budove Materskej školy v Drahovciach alebo stiahnuť tu:  Žiadosť o prijatie.doc (40,5 kB)

Vyplnenú a podpísanú žiadosť aj s  lekárskym potvrdením prineste do materskej školy pani zástupkyni ZŠ s MŠ pre MŠ Oľge Repovej.

Prosíme rodičov, aby na zápis priviedli aj svoje prihlasované dieťa, aby malo možnosť vidieť priestory materskej školy skôr, ako do nej začne chodiť.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si bude môcť zákonný zástupca dieťaťa prevziať v materskej škole v termíne, ktorý bude včas zverejnený. Pri prevzatí je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.    

Predprimárne vzdelávanie sa v Materskej škole Drahovce realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu "KUK DO SVETA", ktorého učebné osnovy sú rozšírené o environmentálnu a ekologickú oblasť "Ja v krajine zázrakov".

Podmienky (kritériá) prijímania detí do MŠ v Drahovciach:

Prednostne sa prijíma: 1. dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

                                       2. dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou

                                       3. dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie do materskej školy sa uprednostní pri prijímaní:

                                       4. dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca/súrodencov

 

Materská škola ponúka:                                                                

- celodennú prevádzku v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.

- funkčne a esteticky zariadené triedy s množstvom hračiek a edukačných pomôcok,

  v  4. triede je pre deti k dispozícii počítačový  kútik s edukačnými hrami,

  digitálnymi pomôckami a s interaktívnou tabuľou

- akcie pre deti a ich rodičov: divadielka, hry, krúžky, súťaže

- učenie sa formou skupinových aktivít a tematicky zameraných týždňov,

  ktoré zohľadňujú učebné potreby a učebné záujmy detí, učenie sa hrou, 

  uplatňovanie individuálneho prístupu

- výučbu anglického jazyka v 4. triede kvalifikovanou učiteľkou zo základnej školy

- získavanie počítačových kompetencií v učebni informatiky v základnej škole pre detí,

  ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- ďalšie záujmové krúžky v spolupráci s centrom voľného času v Drahovciach

 Čo by som mal vedieť, aby som bol šikovný škôlkar?

 Mal by som mať osvojené základné hygienické návyky:

     - vedieť sa zahrať s novými kamarátmi  

     - pýtať sa na WC

     - obliecť a vyzliecť si jednoduché oblečenie

     - obuť a vyzuť sa

     - poznať svoje veci  

     - jesť správne lyžicou

     - napiť sa z pohára