práva a povinnosti dieťaťa

 PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ

Dohovor o právach dieťaťa mení postoj spoločnosti k dieťaťu. Deti musia byť vnímané ako nositelia práv, a nie ako majetok rodičov. Mnohí zákonní zástupcovia sa nedokážu stotožniť s konceptom práv detí, vnímajú ho ako hrozbu pre stabilitu rodiny a zdôrazňovanie príliš veľkej nezávislosti detí. Dohovor však nemá v úmysle ani jedno ani druhé.

Pri koncipovaní práv a povinností detí vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v materskej škole :

 • Máš právo chodiť do školy.
 • Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.
 • Materská škola Ťa musí naučiť elementárnym základom úcty k ľudským právam a základným slobodám.
 • Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.
 • Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. Končí tam, kde sa začína sloboda iných.

Dohovor sa týka celej škály ľudských práv, predovšetkým však podčiarkuje tie práva, ktoré zvykne UNICEF označovať ako „tri P“ – zabezpečenie, ochrana, účasť (v angličtine – provision, protection a participation).

Deti majú právo na zabezpečenie určitých istôt alebo služieb, počnúc menom a národnosťou, až po zdravotnú starostlivosť. Majú právo na ochranu pred mučením, vykorisťovaním, svojvoľným zadržiavaním alebo neodôvodneným odopretím rodičovskej starostlivosti. Zároveň majú právo podieľať sa na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú ich života ako aj života komunity, v ktorej žijú.

Dohovor o právach dieťaťa sa opiera o štyri hlavné princípy:

 1. princíp: Nediskriminácia - znamená rešpektovať a zabezpečiť práva každému dieťaťu bez rozdielu rasy, náboženstva, pohlavia, majetku, duševnej či telesnej spôsobilosti, veku. Významným momentom je to, že dieťa sa samé môže dovolávať svojich práv prostredníctvom rôznych organizácii.
 2. princíp: Najlepšie záujmy dieťaťa - štát sa zaväzuje zabezpečiť dieťaťu takú starostlivosť a ochranu, ktorá je nevyhnutná pre jeho telesný a duševný rozvoj. Inštitúcie a zariadenia, ktoré majú vo svojej náplni starostlivosť o deti, musia zodpovedať štandardom ustanoveným úradmi, najmä čo sa týka zdravia, personálneho zabezpečenia.
 3. princíp: Právo na zachovanie života a vývin - zdôrazňuje, že každé dieťa má právo na život, je potrebné dosiahnuť maximálne možnú úroveň zachovania života a rozvoja detí. Týka sa to zdravotnej starostlivosti, očkovania detí proti infekčným chorobám, epidémiám, ako aj povinnej školskej dochádzky.
 4. princíp: Právo na účasť- tento princíp zabezpečuje, aby sa dieťa mohlo vyjadrovať ku všetkým záležitostiam, ktoré sa ho týkajú. Názorom detí sa musí venovať patričná pozornosť, zodpovedajúca ich veku a úrovni.

Dohovor o právach dieťaťa obsahuje 41 článkov. Za závažné považujeme články 3. a 5. Článok 3. zdôrazňuje, že „záujmy dieťaťa musia byť prvoradé pri akomkoľvek konaní týkajúcom sa detí.“ Článok 5. ukladá povinnosť rodičom, či iným dospelým osobám, že majú byť nápomocní dieťaťu pri orientácii a výkone jeho práv.

 Práva a povinnosti dieťaťa podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Dieťa má právo na:

 • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom

Podľa Čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky má dieťa právo na:

 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s predprimárnou výchovou a vzdelávaním,
 • predprimárnu výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu predprimárnej výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, 
 • na informácie týkajúce sa osoby dieťaťa a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

Dieťa je povinné:

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa predprimárnej výchovy a vzdelávania,
 • dodržiavať školský poriadok materskej školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
 • chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý škola využíva na predprimárnu výchovu a vzdelávanie
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na predprimárnej výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamrátov a zamestnancov materskej školy
 • rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.