Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

 

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z. za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka ZŠ s MŠ v Drahovciach a zástupkyňa ZŠ s MŠ pre materskú školu. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 8 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektor (so súhlasom zákonných zástupcov detí).

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 152 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z., v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole, § 146 až 150, Zákonníka práce, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 309/2007 Z. z., pokynmi Ministerstva školstva SSR z 29. decembra 1977 č. 5475/1977-XI na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri výchove a vzdelávaní, zákonom NR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internými pokynmi zástupkyne ZŠ s MŠ pre MŠ a riaditeľky ZŠ s MŠ.

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci – školníčka, p. Jana Karabová, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

V triede s celodennou výchovou a predprimárnym vzdelávaním zabezpečujú striedavo na zmeny dve učiteľky. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších sko päť rokov. Pri zvýšenom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (napr. sánkovanie, plávanie) sú prítomné dve učiteľky, alebo zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy - pani školníčku Janu Karabovú, ktorá pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to oznámi ihneď pani školníčke, Jane Karabovej. Tá ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne o jeho odstránenie požiada zamestnancov údržby Obecného úradu v Drahovciach.

Po skončení prevádzky MŠ nemajú deti dovolené zdržiavať sa na školskom dvore z hľadiska bezpečnosti. V prípade, že dieťa toto nariadenie poruší, preberá plnú zodpovednosť za následky, ktoré by mohli z toho vyplynúť jeho zákonný zástupca.

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerane inhibičné metódy výchovy.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorá nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie (lekár pre deti a dorast má ambulanciu vedľa budovy materskej školy). Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej záchrannej služby a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

Úraz je potrebné následne zaevidovať aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č.4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktoré upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.