Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

 

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém s vedením školy, prípadne s CPPPaP Piešťany/Hlohovec, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

Ochrana proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

  1. primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka
  2. viesť deti k zdravému životnému spôsobu života, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život  zdravie
  3. v prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru (napr. Nenič svoje múdre telo)
  4. poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto
  5. zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia
  6. dbať na to, aby sa do budovy materskej školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti
  7. učiteľky budú pravidelne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia
  8. v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľka ZŠ s MŠ, zástupkyňa pre materskú školu), ktoré vykonajú okamžité opatrenia

V zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov zákona NR SR č. 465/2005 Z. z. a v znení zmien a doplnkov zákona NR SR č. 87/2009 Z. z. o ochrane nefajčiarov, sú všetci zamestnanci povinní dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch materskej školy ako aj v priestoroch školského dvora a záhrady (to znamená v celom objekte materskej školy). Ďalej je zakázané prinášanie a užívanie alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok.