Legislatíva

Práva detí

SVETOVÝ KÓDEX DETSKÝCH PRÁV

Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku.

Všetky deti sú si rovné. (rasa, pohlavie, vek, výška...)

Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy. (vyvážená strava podporujúca zdravý vývoj dieťaťa)

Každé dieťa má právo na vzdelanie. (dieťa má právo aj povinnosť vzdelávať sa)

Každé dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť.

Každé dieťa má právo na voľný čas a na hru. (po splnení školských povinností a jednoduchých domácich činností)

Deti nesmú pracovať. (dieťa nesmieme nútiť ťažko pracovať a zarábať peniaze)

Deti nesmú byť týrané. (dieťa máme vychovávať, starať sa oň a ľúbiť ho, nie ubližovať mu)

Deti sa nesmú stať obeťou násilia a vojny.

Deti nesmú byť sexuálne zneužívané.

Deti majú právo vyjadriť svoje názory. (avšak slušne, bez nadávania a kriku)

Deti majú právo zvoliť si svoje vierovyznanie.

Deti majú právo stretávať sa a združovať podľa vlastného výberu. (so slušnými a dobrými deťmi, ktoré ich nezvádzajú na zlé cestičky)

Deti majú právo na prístup k informáciám. (Práva detí, 2002, OZ Nádej deťom)

 

Každé dieťa má svoje práva.

Charta ľudských práv priznáva automaticky každému dieťaťu občianske práva.

Dohovor o právach dieťaťa priznáva každému dieťaťu práva v plnom rozsahuvrátane občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych práv.

Deti, na rozdiel od dospelých, nemajú možnosť svoje práva uplatňovať a vyžadovať, preto bol kontrolou implementácie tejto medzinárodnej legislatívnej normy poverený Výbor pre práva dieťaťa pri OSN.

Dohovor je založený na 4 základných princípoch:

 1. zákaz diskriminácie
 2. záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí
 3. prirodzené právo na život
 4. rešpektovanie práva dieťaťa na vlastný názor

Ústavné sociálne práva dieťaťa na Slovensku sa viažu na:

 • primerané hmotné zabezpečenie pri strate živiteľa
 • zabezpečenie základných životných podmienok poskytnutím nevyhnutnej pomoci
 • osobitnú ochranu detí a mladistvých
 • zvýšenú ochranu zdravia mladistvých pri práci
 • osobitnú ochranu mladistvých v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie

Hlavné myšlienky na dobrý vývoj dieťaťa:

 1. Dieťa má mať dobré detstvo, lebo len tak sa môže rozvinúť do slobodnej a zodpovednej, plnohodnotnej osobnosti.
 2. Matka a otec by mali dozerať na starostlivosť o dieťa a vhodne ju prepojiť so zárobkovou činnosťou – nevenovať sa pri vychovávaní dieťaťa len práci, ale snažiť sa využiť voľný čas na spoločné chvíle s dieťaťom.
 3. Rodiny by mali mať zodpovedajúcu životnú úroveň.
 4. Deti by sa mali podieľať na chode rodinných záležitostí, mali by byť oboznamované so situáciou rodiny a rozhodovať o sebe s ohľadom na ich vekový a intelektuálny stupeň vyspelosti.

 

Podrobnejšie informácie o právach dieťaťa si môžte pozrieť na stránk: https://www.unicef.sk/sk/prava-deti /04. 01. 2011 20:50/

Ďalšie stránky: www.oznd.sk