Krúžok oboznamovania s anglickým jazykom

Krúžok oboznamovanie sa s anglickým jazykom

V školskom roku 2017/2018 zabezpečuje výučbu lektorka s odbornou a pedagogickou

spôsobilosťou Mgr. Gabriela Buzíková, každý Štvrtok, v priestoroch MŠ 

  od 13.00 – 14.00 hod. v dvoch skupinách. 

  O 13.00 hod.si preberá lektorka deti 

  o 14.00 hod. ich odovzdá späť triednej p.učiteľke

 proti podpisu a na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu.