Výška príspevku za stravovanie dieťaťa v ŠJ

Výška príspevku za stravovanie dieťaťa v školskej jedálni

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ.

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením č. 9/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 7/2009, dodatku č. 1/2010, VZN č. 3/2011, VZN č. 6/2011, vydaného Obcou Drahovce, obecným zastupiteľstvom v Drahovciach, dňa 15.12.2011 s účinnosťou od 1.1.2012.

Výška príspevku je pre materskú školu 1,12 €  (desiata, obed, olovrant), 0,90 € (desiata, obed).

Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca mesačne k 15. dňu v kalendárnom mesiaci šekom (platba je vždy na nasledujúci mesiac, preto sa v septembri uhrádzajú dva mesiace, posledný šek je vystavený v máji; ak sa stravník v danom mesiaci niekoľkokrát zo stravy odhlási ,vzniknutý preplatok sa mu prenesie do nasledujúceho mesiac; šeky sa vydávajú na začiatku mesiaca.), úhradou internet bankingom (na každom šeku sa nachádzajú všetky potrebné údaje : č. účtu, variabilný symbol, suma o zaplatení; do kolónky účel platby, správa pre prijímateľa alebo poznámka, sa uvedie meno a priezvisko dieťaťa ,v prípade súrodencov je potrebné zadať priezvisko a mená oboch, či viacerých detí) alebo zadaním trvalého príkazu na úhradu (číslo účtu/protiúčet/2926766447; kód banky:.1100; čiastka/paušálna suma: 20 stravných dní krát príslušná trieda MŠ - desiata , obed, olovrant = 22,40 €, desiata, obed = 18 €; konštantný symbol: 0308; variabilný symbol: 20122013/školský rok; do správy pre prijímateľa je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa a triedu - MŠ 1. trieda., MŠ 2. trieda , MŠ 3. trieda; v prípade súrodencov treba zadať priezvisko a mená oboch, či viacerých detí; dátum začatia – 15. september 2012, dôležité je uhradiť na začiatok platbu 2 krát, dátum ukončenia – 15. máj  2013).

Školská jedáleň zabezpečuje zdravú výživu detí v čase ich pobytu v materskej škole podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť, podľa odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe.

Dieťa v materskej škole okrem dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, môže odoberá denne:

  • desiatu, obed a olovrant, ak dieťa navštevuje materskú školu s celodennou výchovnou a vzdelávaním
  • desiatu a obed, ak dieťa navštevuje materskú školu s poldennou výchovou a vzdelávaním

 

Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov na stravovanie:

Deň vopred do 14.00 hod. osobne, zapísaním do zošita alebo telefonicky. V pondelok je možnosť odhlásiť dieťa zo stravy aj v ranných hodinách od 6.30 hod. do 7.00 hod. telefonicky u pani vedúcej školskej jedálne E. Nitkovej. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Ak nestihne zákonný zástupca dieťa zo stravy odhlásiť, v prvý deň neprítomnosti si môže stravu zobrať do obedára, ktorý si so sebou prinesie.

V zmysle § 144 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov z dôvodu opakovaného neplatenia mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy alebo mesačného príspevku na stravovanie, po predchádzajúcom písomnom upozornení a po uplynutí 15 dní od doby, kedy sa rodič neodvolal, považuje sa toto za súhlas s predčasným ukončením predprimárneho vzdelávania a výchovy. Riaditeľka ZŠ s MŠ Drahovce PhDr. M. Rojková následne vydá rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a výchovy.