Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 7/2009, dodatku č. 1/2010, VZN č. 3/2011, VZN č. 6/2011, vydaného Obcou Drahovce, obecným zastupiteľstvom v Drahovciach, dňa 15.12.2011 s účinnosťou od 1.1.2012, v súlade s § 28, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou Drahovce mesačne na jedno dieťa sumou:

8,30 €

Výška príspevku je určená v súlade s ods.6 § 28 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školským zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č.601/2003 Z. z. o životnom minime, v platnom znení.

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v prípade, že dieťa je prijaté na adaptačný alebo diagnostický pobyt, počas ktorého rodič privádza dieťa najviac na 4 hodiny denne, je mesačne

4 €

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca  pomernú časť určeného príspevku

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písm. a) e), príspevok sa mu započíta na úhradu na ďalší mesiac.

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci:

  1. internet bankingom (na číslo účtu: 2920766446, kód banky: 1100, do správy pre prijímateľa uvedie rodič meno a priezvisko dieťaťa, v prípade súrodencov mená a priezvisko oboch/viacerých detí) alebo
  2. zadaním trvalého príkazu na úhradu (začatie: 10.9.2013, ukončenie: 10.6.2014)