Organizácia tried

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

Prevádzka tried:

Prízemie:                       1. trieda: 6.30 – 16.00

2. trieda: 7.00 – 15.30 (nepárny týždeň od 7.30 hod.)

Poschodie:                     3. trieda: 7.00 – 15.30

 

Deti sa schádzajú v 1.triede na prízemí v čase od 6.30 hod. do 7.00 hod (nepárny týždeň do 7.30 hod.) 

Spravidla do 15.30 hod. sú deti vo vlastných triedach, od 15.30  hod. si zákonný zástupca (alebo iná písomne splnomocnená osoba staršia ako 10 rokov) môže prevziať  dieťa v 1. triede na prízemí.

O 16.00 hod. sa končí prevádzka materskej školy.

Počas zníženého počtu detí v triedach (nedostatok detí pri výskyte chrípkových ochorení a pod.) je organizácia materskej školy prispôsobená aktuálnemu počtu navštevujúcich detí.

Preberanie detí:

Dieťa od zákonného zástupcu preberie učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo inej písomne splnomocnenej osobe, alebo učiteľke, ktorá ho v práci strieda. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Dôvody pre neprevzatie dieťaťa pedagogickým zamestnancom treba chápať ako prevenciu ochrany zdravia ostatných detí. Sú to predovšetkým: zvýšená teplota dieťaťa, dusivý kašeľ, hnisavý výtok z očí alebo z nosa, užívanie antibiotík (učiteľky v materskej škole nesmú podávať deťom žiadne lieky), pomočovanie, voš vlasová, infekčné a prenosné choroby, črevné ťažkosti – hnačka, zvracanie.

Podľa § 24, ods. 9 zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je učiteľka v každej triede povinná každodenne zisťovať pri preberaní dieťaťa do triedy, či jeho zdravotný stav umožňuje prijatie. V prípade, že je dieťa podozrivé z ochorenia, môže takéto dieťa prijať iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom, o čom rodič predloží písomné vyjadrenie lekára. Toto opatrenie má nesmierny význam v prevencii výskytu a šírenia prenosných ochorení v kolektíve detí.

Zákonný zástupca alebo iná písomne splnomocnená osoba staršia ako 10 rokov preberá dieťa z materskej školy v čase od 12.00 hod. do 12.30 hod. alebo od 15.00 hod. do 16.00 hod.

Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať triednu učiteľku.

Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne poveriť na prevzatie dieťaťa aj inú osobu, avšak staršiu ako 10 rokov.

V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie dieťaťa/detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať zástupkyňu ZŠ s MŠ pre materskú školou.

Preberanie detí medzi učiteľkami sa uskutočňuje písomne do knihy preberania a odovzdávania detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky a s menami konkrétnych detí.