Vitajte na stránke našej škôlky :)

 

Oznam pre rodičov detí, ktoré navštevujú materskú školu, aj pre rodičov detí, ktoré boli prijaté do MŠ na šk.rok 2018/19 

Z dôvodu odkladu plánovanej rekonštrukcie:
 
- začne prevádzka materskej školy po novom roku-v stredu dňa 9.1.2019 
-7.-8.1.2019 personál MŠ presťahuje jedáleň s kuchynkou, pomôcky a nábytok a racionálne sa zariadia triedy tak, aby boli schopné prevádzky
-otvorí sa prevádzka MŠ na 4 triedy a od 9.1.2019 nastúpia deti, ktoré boli riadne prijaté do MŠ na šk. rok 2018/19 a ktoré ostali v čase plánovanej rekonštrukcie s mamičkami doma
-uzavrie sa provizórny vchod cez požiarne schodisko a sprístupní sa hlavný vchod do MŠ
-IT technika, sklad učebníc, knižnica a riaditeľňa- ostávajú zachované na OU- v zasadačke
-p. uč. Nestešová sa presúva zo ZŠ, kde zastupovala MD v Školskom klube - od 1.1.2019, späť do MŠ
 
 
 Vedúca ŠJ:
 
-prihlášky na stravovanie a šeky školné( január/február, vyplatiť do 15.1.2019)
- zmeny v oblasti financovania stravy detí v MŠ vid. príloha
 
 
P. učiteľky na triedach:
 
-9.1.2019 odovzdajú rodičom(platí pre deti, ktoré boli v čase plánovanej rekonštrukcie  MŠ od 3.9.2018-31.12.2018 doma)  v obálkach informované súhlasy a všetky potrebné info a rodičia obratom vyplnia tlačivá a odovzdajú späť triednym p. učiteľkám
 

               Zápis do Materskej školy

Materská škola , Hlavná 127  , 922 41 Drahovce,

 V zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov , riaditeľka Zš s Mš Školská 2 , 922 41 Drahovce , vyhlasuje :

 

  Zápis detí do materskej školy

 pre školský rok 2018 /2019, bude v mesiaci Máj 2019 - viď oznam o zápise - presný termín bude vyhlásený v obecnom rozhlase

 v budove MŠ Hlavná 127 ,Drahovce  .

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, si rodič môže  stiahnuť  z webovej stránky Mš , alebo osobne vyzdvihnúť pri zápise v MŠ  u zástupkyne pre Mš , prípadne u tr. p.učiteliek .

Prednostne sa prijímajú:

Ø  deti  s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ø  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ø  deti 5-6 ročné

Ø  deti  s trvalým pobytom v obci Drahovce

Ø  dieťa ,ktoré už má v Mš staršieho súrodenca

 

Ďalej prijímame :

Ø  deti od 2,5 roka /bez plienok , bez dudlíka a s osvojenými zákl. hygienickými  návykmi  /

Ø  deti zákonných zástupcov zo spádových obcí , príp.Piešťan  , / len do doplnenia predpísaného počtu detí na triedach/

Ø  deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami , kde zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast ,aj vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie .

 

Ponúkame:

Ø  kvalitné predprimárne vzdelávanie  / celodenné i poldenné /

Ø  funkčne a esteticky zariadené triedy s hračkami a pomôckami                       

Ø  oboznamovanie  a výučbu  anglického  jazyka

Ø  kultúrne a spoločenské podujatia pre deti a  spoluprácu so ZŠ a CvČ Drahovce

Ø  priateľský prístup k deťom , rodinnú atmosféru :)

 

 

Čo by som mal vedieť pred vstupom do Mš :

-        mal by som mať osvojené zákl. hygienické návyky

-        obliecť si a vyzliecť jednoduché oblečenie

-        poznať svoje veci

-        vedieť sa zahrať s novými kamarátmi

-        jesť s lyžicou a napiť sa z pohára

 

 

 

Predprimárne vzdelávanie sa v Materskej škole Drahovce  realizuje

 Kolektívom kvalifikovaných p.učiteliek

a podľa Školského vzdelávacieho programu  „KUK DO SVETA „

 

 

                     

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ si prevezmete od zástupkyne pre MŠ 

.  Viď. oznam o zápise

.  Prineste si so sebou  prosím Občiansky preukaz  :)

 

 

 

                                                      Tešíme sa na Vás ....... :)     

              2% pre naše deti

 

 

Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa...Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim môžeme plniť sny našich detí. Za našimi skutkami ste vy, ktorí nás podporujete a za to vám ďakujeme!!!

Ak by ste nám chceli darovať 2 percentá z daní, prinášame vám jednoduchý návod, ako na to.

 

 

Adresa: Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 92241 Drahovce

IČO: 42158036

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2311000000002941031166 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

 

                                                                  ĎAKUJEME!!!

 

 
     

     

Veľké ďakujem v školskom roku 2016/2017 patrí: 
* Oteckovi Alici Choreňovej, ktorý získal pre našu materskú školu cez zamestnanecké granty Nadácie VEOLIA, financie na revitalizáciu dvoch pieskovísk. Pieskoviská sú momentálne zrekonštruované a pripravené pre deti k šk.r. 2016/2017.
* Firme ADLO a riaditeľovi výroby p. Sýkorovi, ktorý sponzorsky prispeli na drevenné obloženie oboch      pieskovísk-vrátane náterov a zabezpečenia dreva proti poveternostným podmienkam.
* Zamestnancom obecného úradu Drahovce, p. Majtánovi, p. Hargašovi, p. Dubcovi, p. Varačkovi p.Horúckovi a   dalším ochotným zamestnancom, ktorý svojimi šikovnými rukami a odborným prístupom, prispeli k zabezpečeniu plynulej prevádzky novozriadených tried v Mš, k šk.r. 2016/2017. 
 
Veľké ďakujem v školskom roku 2017/2018 patrí: 
*  Pani Brezovskej za zabezpečenie spryžových kociek ku dvom pieskoviskám a na plochu pod húpačkou a poskytnutie tekvíc na výzdobu bočného chodníka pri vstupe do MŠ. 
    
     *  Zamestnancom OÚ Drahovce p. Hargašovi, p. Varačkovi, p. Horúckovi za                              
         osadenie spryžových kociek / ktoré spolu s ostatným materiálom boli zakúpené z príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ/                       
         vysiatie trávnika okolo pieskovísk 
         montáž prekrytia dvoch pieskovísk krycími plachtami 
   
     * Pani Janke Karabovej a Vladke Kleimanovej za:                  
        ošintovanie a vyčistenie chodníkov na ŠD v MŠ
        tvorivé nápady a šikovné ruky pri skrášľovaní prostredia, areálu a vchodu do MŠ
 
     * Lukášovi Bánovi za: 
        poskytnutie štrku - 1,5 m3 na vyplnenie priestoru bočného chodníka v MŠ
 
    * Oľge Repovej za: 
      drevenné prvky na skrášlenie vstupu do MŠ 
 

 Fotografie z revitalizácie nájdete v našom fotoalbume :) 

 
     
 

 

 

 

 Materská škola v Drahovciach je umiestnená v centre obce a je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Drahovce. Obec sa nachádza v malebnom prostredí toku rieky Váh. V blízkosti obce sú krásne rybníky a príroda lužných lesov. Tieto prírodné podmienky ponúkajú rôznorodé a celoročné využitie na pozorovanie, poznávanie, skúmanie, bádanie a experimentovanie.
 
     Materská škola  poskytuje predprimárne vzdelávanie  podľa školského vzdelávacieho programu "Kuk do sveta". Súčasťou materskej školy je aj priestranný areál školského dvora s vhodným zariadením (preliezačky, pieskoviská, hojdačky), ktoré umožňuje všestranné možnosti využitia vo výchove a vzdelávaní. Poskytuje príležitosť na realizáciu pobytov vonku, edukačných a pohybových aktivít.