Zápis detí do 1.ročníka základnej školy na školský rok 2019/2020

Sa uskutoční v budove školy v triede 4.A na prvom poschodí v dňoch:
9.4.2019(utorok) v čase od 14:00 do 17:00 hod
10.4.2019(streda) v čase od 8:00 do 12:00 hod
 
Rodičia si prinesú:
-občiansky preukaz
-rodný list dieťaťa
-zápisný list alebo žiadosť o odloženie školskej dochádzky si môžete vytlačiť na webovej stránke a priniesť so sebou
-finančnú hotovosť vo výške 10e na výhodnejší hromadný nákup  predpísaných pracovných zošitov a učebných pomôcok
 
Škola nepožaduje poplatok za vykonanie zápisu žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky, to znamená, že nevyberáme poplatok  za vykonanie zápisu (zápisné)
 
 

Oznam pre rodičov detí, ktoré navštevujú materskú školu, aj pre rodičov detí, ktoré boli prijaté do MŠ na šk.rok 2018/19 

Z dôvodu odkladu plánovanej rekonštrukcie:
 
- začne prevádzka materskej školy po novom roku-v stredu dňa 9.1.2019 
-7.-8.1.2019 personál MŠ presťahuje jedáleň s kuchynkou, pomôcky a nábytok a racionálne sa zariadia triedy tak, aby boli schopné prevádzky
-otvorí sa prevádzka MŠ na 4 triedy a od 9.1.2019 nastúpia deti, ktoré boli riadne prijaté do MŠ na šk. rok 2018/19 a ktoré ostali v čase plánovanej rekonštrukcie s mamičkami doma
-uzavrie sa provizórny vchod cez požiarne schodisko a sprístupní sa hlavný vchod do MŠ
-IT technika, sklad učebníc, knižnica a riaditeľňa- ostávajú zachované na OU- v zasadačke
-p. uč. Nestešová sa presúva zo ZŠ, kde zastupovala MD v Školskom klube - od 1.1.2019, späť do MŠ
 
 
 Vedúca ŠJ:
 
-prihlášky na stravovanie a šeky školné( január/február, vyplatiť do 15.1.2019)
- zmeny v oblasti financovania stravy detí v MŠ vid. príloha
 
 
P. učiteľky na triedach:
 
-9.1.2019 odovzdajú rodičom(platí pre deti, ktoré boli v čase plánovanej rekonštrukcie  MŠ od 3.9.2018-31.12.2018 doma)  v obálkach informované súhlasy a všetky potrebné info a rodičia obratom vyplnia tlačivá a odovzdajú späť triednym p. učiteľkám
 

               Zápis do Materskej školy

Materská škola , Hlavná 127  , 922 41 Drahovce,

 V zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov , riaditeľka Zš s Mš Školská 2 , 922 41 Drahovce , vyhlasuje :

 

  Termín zápisu detí do materskej školy: 

zápis detí do MŠ na 19 -20.doc (176128)

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, si rodič môže  stiahnuť  z webovej stránky Mš , alebo osobne vyzdvihnúť pri zápise v MŠ  u zástupkyne pre Mš , prípadne u tr. p.učiteliek .

Prednostne sa prijímajú:

Ø  deti  s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ø  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ø  deti 5-6 ročné

Ø  deti  s trvalým pobytom v obci Drahovce

Ø  dieťa ,ktoré už má v Mš staršieho súrodenca

 

Ďalej prijímame :

Ø  deti od 2,5 roka /bez plienok , bez dudlíka a s osvojenými zákl. hygienickými  návykmi  /

Ø  deti zákonných zástupcov zo spádových obcí , príp.Piešťan  , / len do doplnenia predpísaného počtu detí na triedach/

Ø  deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami , kde zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast ,aj vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie .

 

Ponúkame:

Ø  kvalitné predprimárne vzdelávanie  / celodenné i poldenné /

Ø  funkčne a esteticky zariadené triedy s hračkami a pomôckami                       

Ø  oboznamovanie  a výučbu  anglického  jazyka

Ø  kultúrne a spoločenské podujatia pre deti a  spoluprácu so ZŠ a CvČ Drahovce

Ø  priateľský prístup k deťom , rodinnú atmosféru :)

 

 

Čo by som mal vedieť pred vstupom do Mš :

-        mal by som mať osvojené zákl. hygienické návyky

-        obliecť si a vyzliecť jednoduché oblečenie

-        poznať svoje veci

-        vedieť sa zahrať s novými kamarátmi

-        jesť s lyžicou a napiť sa z pohára

 

 

 

Predprimárne vzdelávanie sa v Materskej škole Drahovce  realizuje

 Kolektívom kvalifikovaných p.učiteliek

a podľa Školského vzdelávacieho programu  „KUK DO SVETA „

 

 

                     

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ si prevezmete od zástupkyne pre MŠ 

.  Viď. oznam o zápise

.  Prineste si so sebou  prosím Občiansky preukaz  :)

 

 

 

                                                      Tešíme sa na Vás ....... :)     

              2% pre naše deti

 

 

Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa...Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim môžeme plniť sny našich detí. Za našimi skutkami ste vy, ktorí nás podporujete a za to vám ďakujeme!!!

Ak by ste nám chceli darovať 2 percentá z daní, prinášame vám jednoduchý návod, ako na to.

 

 

Adresa: Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 92241 Drahovce

IČO: 42158036

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2311000000002941031166 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

 

                                                                  ĎAKUJEME!!!

 

 
     

     

Veľké ďakujem v školskom roku 2016/2017 patrí: 
* Oteckovi Alici Choreňovej, ktorý získal pre našu materskú školu cez zamestnanecké granty Nadácie VEOLIA, financie na revitalizáciu dvoch pieskovísk. Pieskoviská sú momentálne zrekonštruované a pripravené pre deti k šk.r. 2016/2017.
* Firme ADLO a riaditeľovi výroby p. Sýkorovi, ktorý sponzorsky prispeli na drevenné obloženie oboch      pieskovísk-vrátane náterov a zabezpečenia dreva proti poveternostným podmienkam.
* Zamestnancom obecného úradu Drahovce, p. Majtánovi, p. Hargašovi, p. Dubcovi, p. Varačkovi p.Horúckovi a   dalším ochotným zamestnancom, ktorý svojimi šikovnými rukami a odborným prístupom, prispeli k zabezpečeniu plynulej prevádzky novozriadených tried v Mš, k šk.r. 2016/2017. 
 
Veľké ďakujem v školskom roku 2017/2018 patrí: 
*  Pani Brezovskej za zabezpečenie spryžových kociek ku dvom pieskoviskám a na plochu pod húpačkou a poskytnutie tekvíc na výzdobu bočného chodníka pri vstupe do MŠ. 
    
     *  Zamestnancom OÚ Drahovce p. Hargašovi, p. Varačkovi, p. Horúckovi za                              
         osadenie spryžových kociek / ktoré spolu s ostatným materiálom boli zakúpené z príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ/                       
         vysiatie trávnika okolo pieskovísk 
         montáž prekrytia dvoch pieskovísk krycími plachtami 
   
     * Pani Janke Karabovej a Vladke Kleimanovej za:                  
        ošintovanie a vyčistenie chodníkov na ŠD v MŠ
        tvorivé nápady a šikovné ruky pri skrášľovaní prostredia, areálu a vchodu do MŠ
 
     * Lukášovi Bánovi za: 
        poskytnutie štrku - 1,5 m3 na vyplnenie priestoru bočného chodníka v MŠ
 
    * Oľge Repovej za: 
      drevenné prvky na skrášlenie vstupu do MŠ 
 

 Fotografie z revitalizácie nájdete v našom fotoalbume :) 

 
     
 

 

 

 

 Materská škola v Drahovciach je umiestnená v centre obce a je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Drahovce. Obec sa nachádza v malebnom prostredí toku rieky Váh. V blízkosti obce sú krásne rybníky a príroda lužných lesov. Tieto prírodné podmienky ponúkajú rôznorodé a celoročné využitie na pozorovanie, poznávanie, skúmanie, bádanie a experimentovanie.
 
     Materská škola  poskytuje predprimárne vzdelávanie  podľa školského vzdelávacieho programu "Kuk do sveta". Súčasťou materskej školy je aj priestranný areál školského dvora s vhodným zariadením (preliezačky, pieskoviská, hojdačky), ktoré umožňuje všestranné možnosti využitia vo výchove a vzdelávaní. Poskytuje príležitosť na realizáciu pobytov vonku, edukačných a pohybových aktivít.