Krúžok oboznamovania s anglickým jazykom

Krúžok oboznamovanie sa s anglickým jazykom

V školskom roku 2016/2017 zabezpečuje výučbu lektorka s odbornou a pedagogickou

spôsobilosťou Mgr. Gabriela Buzíková, každý Pondelok, v priestoroch MŠ 

  od 13.45 – 14.30 hod.

  O 13.45 hod.si preberá lektorka deti v  Mš Hlavná 127 , Drahovce

  o 14.30 hod. ich odovzdá späť triednej p.učiteľke  do Mš

 proti podpisu a na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu.