Kalendár akcií

 

September 2016:

·     Adaptačný pobyt detí v 1. triede

·     Bezpečne na ceste - chodec, cyklista, korčuliar - aktivity

·     Drahovská desiatka - beh 5 - 6 ročných detí na 20 m

      (v rámci kampane Európsky týždeň športu)

·     Informatívna návšteva obecnej knižnice

.     Výchovný koncert Viktor a farby

Október 2016:

·     S vetrom opreteky - púšťanie šarkanov

      od 5.10-4.11- Dni MŠ na SK 

·     17.10- 21.10 : Týždeň zdravej výživy

      zdravá strava - základ zdravia - tematický týždeň  zdravej výživy a prevencie zdravia

·     Vitamíny zo záhradky - Svetový deň výživy - ochutnávka ovocia  a zeleniny

·     Tekvičky zo záhradky - tvorivé dielne: tekvicové strašidielka, postavičky a zvieratká

       zo zeleniny a ovocia

·     19.10 Divadielko Dúha s predstavením Domček

.     26.10 Depistáž v spolupráci CPPaP Piešťany

·     Poďme spolu do prírody: turistická vychádzka jesennou prírodou

      (zážitkové aktivity v prírode) - zbieranie jesenných plodov, listov, návšteva

      Náučného včelárskeho chodníka v Drahovciach

·      Jesenné divadelné predstavenie

November 2016:

·    Sv. Martin - regionálne tradície - návšteva kostola sv. Martina v obci

·     Deň boja proti obezite - športová súťaž v telocvični ZŠ

·     Svetový deň prevencie týrania detí - informačná propagácia

·     návšteva Základnej školy v Drahovciach - informatívna návšteva

      (oboznamovanie sa s priestormi základnej školy  detí 5 - 6 ročných

·     Exkurzia:    Zdravý zúbok (zubná hygiena)

                        Keď ochoriem (detský lekár)

December 2016:

·     Mikuláš v materskej škole (obdarovanie balíčkami)

·     Pečenie medovníčkov - spolupráca so ŠJ

·     Vianočné ozdoby a svietniky: tvorivé dielne s deťmi a rodičmi

·     Vianočné trhy v kultúrnom dome v Drahovciach - ponuka zhotovených výrobkov

      v rámci tvorivých dielní 

·     Vianočné divadelné predstavenie

·     Advent a Vianoce/ Čas radosti, veselosti: deň otvorených dverí

      - prezentácia aktivít výchovy a vzdelávania (vo všetkých triedach)

·     Opäť sú tu Vianoce: vianočná slávnosť a posedenie s rodičmi

      a deťmi v materskej škole -  program vianočných kolied detí, 

      ochutnávka vianočných koláčikov

·     Vianočný galaprogram: vystúpenie detí z MŠ v kultúrnom dome

Január 2017:

·     Športový deň: zimná sánkovačka (plnenie Národného programu prevencie obezity)

·     Snehuliacka slávnosť: stavanie snehuliakov, stavby zo snehu

·     Staráme sa o vtáčiky v zime: zhotovovanie netradičných kŕmidiel pre vtáčiky

      v spolupráci s rodičmi, prikrmovanie v kŕmidlách 

·     Poďme spolu do prírody: turistická vychádzka zimnou krajinou

     (zážitkové aktivity v prírode) - zimné hádanie a bádanie

      - pozorovanie vtákov, zvierat

·     Prednáška pre zákonných zástupcov detí a pre učiteľky materskej školy:

      Požiadavky na školskú spôsobilosť dieťaťa

Február 2017:

·     Veselá dielňa šaša Jaša: zhotovovanie škrabošiek, prehliadka detskej tvorivosti

·     Fašiangový karneval v materskej škole

·     Fašiangové divadelné predstavenie

·    Ja som dobrý remeselník  - beseda s remeselníkmi z obce, návšteva pekárne

·     Filmové predstavenie v obecnom kine

Marec 2017:

·     Marec - Mesiac knihy

      -   informatívna návšteva obecnej alebo školskej knižnice deťmi

      -   beseda s detským spisovateľom, ilustrátorom

·     Deň veselých zúbkov - celoslovenský osvetový projekt v oblasti

      detskej zubnej prevencie v spolupráci so spoločnosťou dm drogeriemarkt

·     Svetový deň vody - Každá kvapka vody je užitočná - environmentálne aktivity

·     Ako voda pomáha: návšteva hasičského dobrovoľného zboru v obci

·     Ja už budem školák: návšteva základnej školy

.      Veľkonočné kraslice: tvorivé dielne s rodičmi

Apríl 2017:

·      Pyramída zdravia: Svetový deň zdravia: zdravie z prírody,

       zdravé potraviny, športové súťaže s rodičmi a deťmi

       (plnenie Národného programu prevencie obezity)

·      Na babičkinom dvore: návšteva dvora s domácimi zvieratami

·      Už budem prvákom: zápis detí do základnej školy - Apríl 2017  

        - informatívna návšteva (čo ma v škole čaká? - prehliadka 1. triedy)

·      Tajomstvo starého duba: Apríl - mesiac lesov

        - poznávacie a pozorovacie hry v okolitej prírode

·     Poďme spolu do prírody: turistická vychádzka  jarnou prírodou

      (zážitkové aktivity v prírode) - pozorovanie jarnej lúky,

       návšteva Náučného včelárskeho chodníka v Drahovciach

·      Deň Zeme: Brigáda na úprave školského dvora

·     Vystúpenie sokoliarskej skupiny Falconarii v priestoroch školského dvora MŠ. 

Máj 2017:

·      Stavanie mája: ľudové tradície na dedine

·      Deň matiek: Moja mama je tá najlepšia: vystúpenie detí pre mamičky

       (básne, piesne, tančeky)

·      Deň otvorených dverí: prezentácia aktivít výchovy a vzdelávania v jednotlivých triedach

·      Prečo pijem mliečko?. Deň mlieka: prezentácia mliečnych výrobkov

       v spolupráci so ŠJ (plnenie Národného programu prevencie obezity)

·     Moja prvá hodina v škole: účasť detí na vyučovacej hodine v ZŠ 

·     Môj bicykel: 

      (bicykle, trojkolky), škôlkárske preteky na školskom dvore

Jún 2017:

·      Týždeň plný radosti: oslavy MDD

·      Divadelné predstavenie ku Dňu detí - Príbeh jedného rytiera

·      Hľadanie pokladu

·     Poďme spolu do prírody: turistická vychádzka letnou  prírodou

      (zážitkové aktivity v prírode) −  zbieranie a lisovanie rastlín: herbár z lúčnych kvietkov

      −   pozorovanie chrobáčikov,  pozorovanie rybníka

·      koncoročný výlet

·     Až ja budem žiačikom - rozlúčka s predškolákmi

  

Celoročne:

·     Plnenie cieľov svetového projektu  OMEP "Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj"

      -cieľom je zdieľať  čo najviac nápadov, ktoré budú môcť využiť členovia OMEP na celom svete.

·     Obecná knižnica: 1 x mesačne, požičiavanie kníh,

       výmena kníh, hlasné čítanie, tvorivé dielničky

·     akcie Centra voľného času Drahovce (podľa aktuálnej ponuky)

.     Divadelné predstavenia podľa ponuky